Визначення обсягу робіт та розробка графіку проведення внутрішнього аудиту.

Планування діяльності аудиторської фірми чи окремого аудитора має бути скероване на якісне і своєчасне виконання аудиторських робіт, ритмічне завантаження аудитора роботою, на перевірку виконання договірних зобов'язань, формування портфеля замовлень.

У популярній книзі "Аудит Монтгомері" вказано, що аудиторська перевірка має відповідати загальноприйнятим стандартам, виконуватись ефективно і в межах часу, заданого клієнтом. З цією метою проводять її планування і регулювання.

Планування - це процес вироблення аудиторської стратегії. Планування ведеться протягом усієї аудиторської перевірки. Аудитор повинен скласти графік завершення основних етапів операції. Графік показує заплановану аудиторську роботу і служить засобом контролю за проведенням операції. При складанні графіка мають враховуватися вимоги клієнта. Потім аудитор повинен підготувати програму перевірки, докладно перерахувати процедури, які необхідно здійснити під час операції.

Програма аудиторської перевірки - це основа детального планування часу і витрат.

Плани допомагають проводити роботу в межах часу, необхідного клієнту і аудитору, і є підставою для встановлення гонорару. Вони мають бути достатньо детально розроблені, щоб виконавці могли завершити завдання у відносно короткий термін і, таким чином, ефективно розпоряджатися своїм часом.

Якщо підприємство використовує комп'ютери, аудиторській групі, можливо, будуть потрібні спеціальні навики. Аудитор повинен володіти достатніми знаннями в комп'ютерній сфері.

Графіки, процедури, які необхідно виконати, і тип звіту головного аудитора слід повідомити групі аудиторів на самому початку перевірки. Аудитор повинен обговорити загальну стратегію перевірки з керівництвом.).

При плануванні вивчаються напрями бізнесу замовника, історія його діяльності, нинішні умови, майбутня перспектива, територіальне розміщення, вид продукції, ринки її збуту, перспективи розвитку виробництва в майбутньому, зміни у структурі виробництва і управління, останні зміни у функціонуванні бухгалтерського обліку, ефективність контролю, сутність облікової політики і сфера облікового ризику, організація аудиту на підприємстві, труднощі в його проведенні. Аудитор повинен мати рівень знань про галузь і підприємство клієнта, який дав би йому змогу визначити операції та види діяльності, що, на його погляд, можуть здійснювати суттєвий вплив на фінансову інформацію. Слід також встановити рівень довіри до даних внутрішнього контролю, викласти у плані та програмі характер, терміни і глибину аудиторських процедур.Ми поділяємо пропозицію доктора економічних наук Н. Дорош щодо того, що процес планування може бути подано трьома етапами:

* попереднє планування аудиту;

* підготовка і складання загального плану аудиту;

* підготовка і складання програми аудиту.

Основними питаннями загального плану аудиту є:

* обізнаність аудитора з бізнесом клієнта;

* розуміння обліку і системи внутрішнього контролю;

* визначення ризиків і їхньої суттєвості;

* види, час проведення і повнота процедур;

* координація, керівництво, супровід і нагляд;

* інші питання.

При підготовці загального плану і програми аудиту важливо, насамперед, вивчити особливості системи бухгалтерського фінансового обліку та фінансової звітності й дати оцінку системи внутрішнього контролю.

Загальний план аудиту включає такі питання:

* умови договору на виконання аудиту;

* зміст аудиторського звіту (висновку), строк його подання;

* відповідальність аудитора згідно із Законом України "Про аудиторську діяльність";

* відповідальність замовника (клієнта) за подану фінансову звітність;

* система і форма бухгалтерського фінансового обліку;

* фінансова звітність, використана для аудиту;

* виконавці аудиту;

* тривалість аудиторської перевірки;

* бюджет часу і затрат;

* вплив на аудит Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", нового Плану рахунків та Інструкції щодо його застосування, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових і законодавчих актів;

* визначення найбільш важливих етапів і завдань аудиту;

* ступінь довіри до системи бухгалтерського фінансового обліку і внутрішнього контролю;

* робота внутрішніх аудиторів і масштаби їх залучення;

* сутність і обсяг аудиторських доказів;

* умови, що вимагають особливої уваги (можливість помилки, обману тощо);

* аудиторський ризик;

* залучення експертів.

Об'єктами аудиту можуть бути:

* засновницькі (установчі) документи (статут, ліцензія, патент тощо);

* формування і зміни статутного (пайового) капіталу;

* наявність і використання кредитних ресурсів;

* необоротні активи (основні засоби, нематеріальні активи, інвестиції);

* запаси (виробничі запаси, готова продукція, товари);

* кошти (каса, рахунки в банках, короткострокові векселі, інші активи);

* власний капітал (статутний, пайовий, додатковий, резервний, не-оплачений капітал);

* довгострокові й поточні зобов'язання;

* витрати, доходи, фінансові результати.


2668528887085712.html
2668676869359777.html
    PR.RU™