Семінар №4. Майнове право.

1. Поняття і види речей (їх кваліфікація).

2. Право володіння і його види (виникнення, припинення і захист). Поняття про право власності: об’єкти, суб’єкти та види права власності.

3. Спосіб набрання, користування та припинення права власності.

4. Поняття про віндикаційний, негаторний і прогібіторний позов.

5. Право на чуже майно (сервітути, эмфітевзис, суперфіцій). Поняття про заставне право.

Література:

1. Памятники римского права: ред. Л.Л. Кофанова и В.А. Томсинова. -М: Зерцало, 1998 г. - с. 400

2. Калюжний Р. А. Римське приватне право. Курс лекцій. К.: Істина. 2005.

3. Корестемен В. А., Теран П. Я. История римского права Лекции – Симферополь – Таврия, 2004.

4. Римское частное право / Под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского . Москва – Юристь, 2000.

5. Пухан И., Паленак-Акимовская М. Римское право (базовый учебник)./Под ред. В.А. Томсинова. - М.: Зерцало, 1999 г. - с. 432

6. Римское частное право: Учебник /Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского - М.: Новый юрист, 2008г.

7. Римське право (інституції). Навч. посібник Х.: «Одіссей», 2000.

8. Основы римского частного права: Учеб. пособие / С.А. Слипченко, О.И. Смотров, В.А. Кройтор, Р.Б. Шишка; Под ред. С.А. Слипченко, О.И. Смотров. – Харьков: Эспада, 2004.

9. Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 512 с.

10. Харитонов Є.О. Історія приватного права Європи: Західна традиція. – Одеса: АО БАХВА, 2001. – 328 с.

11. Основи римського приватного права: Підручник / В.І. Борисова, Л.М. Баранова, М.В. Домашенко та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової та Л.М. Баранової. – Х.: Право, 2008. – 224 с.

Методичні рекомендації

У першому питанні розкрити поняття, види та значення майна у цивільному обороті.

У другому питанні розкрити поняття володіння його види, порядок виникнення, припинення і захист. А також поняття про право власності.

При розкритті третього питання слід уяснити первинні та вторинні способи набрання права власності.

У четвертому питанні розглянути способи захисту права власності, такі як віндикаційний, негаторний і прогібіторний позов.

Вивчення питання необхідно почати з поняття право на чуже майно, далі розглянути види. Сервітути займали важливе місце серед майнових прав на чуже майно, требо з'ясувати їх поняття, способи встановлення, таких видів як земельні сервітути, особисті сервітути (користування плодами, користування правом проживання, право безкоштовно, довічно користуватися робочою силою чужих рабів), захист та перепинення сервітутів. Емфітевзис - довгострокова оренда землі, необхідно знати порядок укладення цього договору, строки і умови, а також такі види як оренда сільськогосподарських ділянок і оренда будівельних ділянок (суперфіцій). Договори про заставу були найдавнішим інститутом в римському праві, вони виникли як додаткові угоди при первинних кредитних акціях. Студенти повинні усвідомити сутність застави його забезпечувальну функцію.

Семінар №5. Зобов'язальне право. Спадкоємне право в римському

Цивільному праві.

1. Загальне поняття про зобов'язання (сторони в зобов'язанні, підстави виникнення, виконання, забезпечення і припинення, зобов'язань).

2. Поняття про юридичні угоди (їхні види) і контрактах (вербальний, літеральний, реальні, консенсуальні, безіменні). Поняття про пакти і їхні види.

3. Поняття про позадоговірні зобов'язання.

4. Поняття спадкоємного права в римському цивільному праві і його основні етапи розвитку.

5. Спадкування за заповітом і за законом.

6. Прийняття спадщини.

7. Поняття про сингулярне спадкоємство.

Література:

1. Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. М: Зерцало, 1997 г. - с. 608

2. Институции Юстиниана / Под ред. Л. Л. Кофанова, В. А. Томсинова. Сер. памятники римского права. – М., 1998. – 4000с.

3. Памятники римского права: Юлий Павел. Пять книг сентенций к сыну. Кропменты Домиция Ульпиана. - М.: Зерцало, 1998 г. - с. 240.

4. Римське право (Інституції). – Х.: “Одіссей”, 2000.

5. Харитонов Е. О. – Основы римского частного права. –Х.: «Одиссей», 1998.

6. Основы римского частного права: Учеб. пособие / С.А. Слипченко, О.И. Смотров, В.А. Кройтор, Р.Б. Шишка; Под ред. С.А. Слипченко, О.И. Смотров. – Харьков: Эспада, 2004.

7. Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 512 с.

8. Харитонов Є.О. Історія приватного права Європи: Західна традиція. – Одеса: АО БАХВА, 2001. – 328 с.

9. Основи римського приватного права: Підручник / В.І. Борисова, Л.М. Баранова, М.В. Домашенко та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової та Л.М. Баранової. – Х.: Право, 2008. – 224 с.

Методичні рекомендації

Розкрити поняття зобов’язання, суб’єкти, предмет та підстави для виникнення, виконання, забезпечення, припинення.

При підготовці до другого питання студентам слід вивчити поняття про угоди, договорах і пактах як джерел зобов’язань, істотні умови без яких не могли існувати договори терміни, предмет, класифікація договорів (вербальні, літеральні, зберігання, купівлі-продаж, позика, застава та ін.).

У третьому питання розкрити недоговорені зобов’язання. Делікт мав широке значення, він означав всякі протиправні дії тягнуть за собою покарання.Студентам необхідно знати види противоправноїповедінки, такі санкції застосовувались при здійснені делікту; елементи делікту; поняття квазиделікту.

При підготовки четвертого питання дати поняття спадкове право, його основні етапи розвідку, основні поняття спадкування у Древньому Римі.

У п’ятому питанні розкрити види спадкування (законом і за заповітом).

В шостому питанні розкрити порядок прийняття спадщини: відкриття, спадкоємці, борги по спадщини, спосіб розподілення частин між спадкоємцями.

При вивченні сьомого питання студент повинен розкрити поняття сингулярного спадкування, легат їх видів, правове положення легатаріїв.

Склали викладачі Н.М. Котова

І.В. Ясіна


2668698370699668.html
2668732592934437.html
    PR.RU™