Який з напрямів реалізації концептуальних засад Болонського процесу в Україні не відноситься до Програми дій в цьому напрямі?

а) удосконалити двоступеневу структуру вищої освіти;

б) прийняти прозорі та зрозумілі градації дипломів, ступенів та кваліфікацій;

в) використати єдину систему кредитних одиниць і додатка до диплома;

г) врахувати європейську практику організації акредитації та контролю якості освіти;

д) підтримати і розвивати реформи тільки на підґрунті українського досвіду.

9. Програма дій з реалізації Болонської декларації надасть українському суспільству можливість:

а) провести системну модернізацію системи освіти в цілому;

б) наблизити якість освіти до вимог стандартів, що напрацьовані європейською спільнотою, для впровадження до 2010 року;

в) запровадити в Україні загальноєвропейську систему наукових ступенів;

г) запровадити систему кредитів сумісну із Європейською кредитно-трансфертною системою навчання і сприяти мобільності громадян України, які здобувають освіту або надають освітні послуги;

д) усі відповіді правильні.

10. Реформу сфери вищої освіти і підготовки кадрів в Україні необхідно здійснювати як:

а) складову майбутньої національної інноваційної системи;

б)один з найважливіших пріоритетів розвитку української держави;

в) напрямок забезпечення конкурентоспроможності нашої держави у сфері науки, освіти, економіки, охорони здоров’я тощо;

г) головний напрямок Національної доктрини модернізації і розвитку вищої освіти в Україні;

д) усі відповіді правильні.

11. Які Ви знаєте документи, які пов’язані з втіленням „Болонської Конвенції”:

а) Євро паспорт;

б) «Євро-студент 2000»;

в) Міжнародна картка студента (ISIC);

г) Гарантія Якості у вищій освіті (ENOA);

д) усі відповіді правильні.

12. Основними елементами Концепції освітньої діяльності в Донецькому національному університеті є:

а) система високопрофесійної ступеневої освіти, інтегрованої до Європейського (міжнародного) простору;

б) розробка і впровадження інноваційних технологій навчання, у т.ч. дистанційного з орієнтацією на розвиток самоосвіти і посилення ролі самоосвіти;

в) розробка і впровадження в навчальний процес навчально-методичних і науково-методичних комплексів з модульного контролю студентів;

г) усі відповіді правильні.


2670108559482632.html
2670184382772862.html
    PR.RU™