Матеріальна відповідальність працівників.

Матеріальна відповідальність працівників— це вид юридичної відповідальності, що полягає в обов'язку працівника відшкодувати збиток, заподіяний підприємству, установі, організації в результаті винного невиконання трудових обов'язків.

Застосування матеріальної відповідальності можливо тільки за наявності сукупності таких умов (складу дисциплінарної провини):

1) наявність майнового збитку. Під збитком розуміється тільки реальне зменшення майна підприємства, установи, організації або зни-ження його цінності. Працівник не несе відповідальності за упущену вигоду (недоотримання очікуваного доходу);

2) протиправна поведінка працівника;

3) причинно-наслідковий зв'язок між протиправним діянням і заподіяним збитком;

4) провина працівника у формі наміру або необережності. Відповідальність виключається, якщо збиток виник в результаті чинників, не залежних від працівника.

Існує два види матеріальної відповідальності працівників:

1) обмежена матеріальна відповідальність.

Об'єм відповідальності в даному випадку рівний дійсному збитку, але не більше середньомісячного заробітку працівника. Наприклад, по недбалості секретаря-референта вийшов з ладу комп'ютер. Вартість ремонту склала 150 гривень. Якщо заробіток секретаря вищий за цю суму, то збиток буде стягнутий повністю, якщо нижче, то збиток стя-гається частково;

2) повна матеріальна відповідальність. В цьому випадку працівник відшкодовує роботодавцю всього завданого ним збитку незалежно від розміру одержуваної нимм заробітної платні.

Повна матеріальна відповідальність застосовується лише у випадках, прямо вказаних законом, коли:

—між працівником і роботодавцем складений письмовий договір про повну матеріальну відповідальність працівника за незабезпечення збереження переданого йому майна;

—майно було одержано працівником під звіт по разовому доку-менту (наприклад, витрати на службове відрядження);

—збиток скоєний злочинним (кримінально-караним) діянням праців-ника;

—збиток скоєний працівником, що знаходився в нетверезому стані;—збиток скоєний недостачею, умисним знищенням або псуванням майна, виданого працівнику;

— згідно із законом на працівника покладена повна матеріальна відповідальність за збиток при виконанні трудових обов'язків;

--- збиток скоєний не при виконанні трудових обов'язків;

--- посадовець винен в незаконному звільненні або переведенні працівника на іншу роботу.

Існує два варіанти застосування матеріальної відповідальності: по розпорядженню власника підприємства, установи, організації і в судовому порядку.


2671491395664893.html
2671542003516739.html
    PR.RU™