Фільтрація даних.

У Microsoft Access є чотири варіанти вибору записів, які відповідають заданим критеріям:

· фільтр за виділеним фрагментом;

· звичайний фільтр;

· поле Filter For (Фильтр для);

· розширений фільтр.

Набір записів, які були відібрані в процесі фільтрації, називають результуючим набором.

Фільтрза виділеним фрагментом використовують для вибору всіх записів, які містять задане значення у певному полі.

Щоб застосуватифільтр за виділеним фрагментом, необхідно в режимі Таблиці виділити значення, яке повинні містити записи, що будуть включені у результуючий набір при застосуванні фільтру, та виконати одну з наступних дій:

o виконати команду меню Records Þ Filter Þ Filter by Selection (Записи Þ Фильтр Þ Фильтр по выделенному);

o вибрати Filter by Selection (Фильтр по выделенному) у контекстного меню;

o натиснути на кнопку Filter by Selection (Фильтр по выделенному) на панелі інструментів Table Datasheet (Режим таблицы).

Наприклад, з таблиці Успішність вибрати записи, які містять відомості про оцінки студента, код якого 2.

Фільтр зберігається автоматично при закритті таблиці, і при повторному її відкритті можна знову його застосувати, виконавши команду Records Þ Apply Filter/ Sort (Записи Þ Применение фильтра)або натиснувши на кнопку Apply Filter/Sort(Применение фильтра)на панелі інструментів Table Datasheet (Таблица в режиме таблицы). Про наявність фільтра у таблиці свідчить напис Filtered (Фильтр) у нижній частині таблиці в режимі Таблиці.

Щоб відмінити фільтр, необхідно виконати команду Records Þ Remove Filter/ Sort (Записи Þ Удалить фильтр) або натиснути на кнопку Remove Filter (Удалить фильтр) на панелі інструментів Table Datasheet (Режим таблицы). Ця кнопка має два стани (натиснута, віджата) і напис її зміняється залежно від того, чи встановлений фільтр для таблиці.


За допомогою фільтру можна вибирати записи, які не містять вибраного значення –виділити це значення у полі таблиці і виконати команду Records Þ Filter/Sort Þ Filter Excluding Selection(Записи Þ Фильтр Þ Исключить выделенное)або вибратиFilter Excluding Selection(Исключить выделенное) у контекстному меню.Поле Filter For (Фильтр для) використовують якщо умовою вибору записів є конкретне шукане значення або результат введеного виразу. Команду Filter For (Фильтр для) вибирають з контекстного меню на полі, для якого потрібно вказати умову вибору.

Звичайний фільтр використовують для вибору записів за значеннями кілька полів. Щоб застосувати звичайний фільтр, необхідно відкрити таблицю в режимі Таблиці і виконати одну з наступних дій:

o виконати команду меню Records Þ Filter Þ Filter by Form (Записи Þ Фильтр Þ Изменить фильтр);

o натиснути на кнопку Filter by Form (Изменить фильтр) на панелі інструментів Table Datasheet (Режим таблицы).

Відкриється спеціальне вікно для зміни фільтру Filter by form (форма Фильтр).

Ця форма містить рядок полів таблиці, у будь-яке з них можна ввести або вибрати зі списку значення, яке буде умовою вибору. Умови введені у кілька полів, будуть об’єднані логічним оператором AND (И). При введенні умов вибору в поля форми можна використовувати будь-які вирази, визначені в Access.

Наприклад, якщо на вкладці Look for(Найти) форми Фільтр таблиці Вклади для полів Дата вкладу та Сума вкладу ввести умову відбору >#31.12.2006# And <=#31.12.2007# та Between 1000 And 5000 відповідно,

то у результуючий набір після застосування фільтру будуть включені записи про вклади, здійснені у 2007 році, із сумою вкладу у межах від 1000 до 5000 грн.

Якщо потрібно об’єднати умови за допомогою логічного оператора OR (ИЛИ), можна перейти на вкладку форми з ярликом OR (ИЛИ) в нижній частині форми.

Наприклад, якщо на вкладці OR (ИЛИ) форми Фільтр попереднього фільтру задати умову відбору >#31.12.2007# And <=Date() у поле Дата вкладу,

то у результуючий набір будуть включені і записи про всі вклади, здійснені з початку 2008 року до поточної дати включно.

У випадку, коли потрібно задати складні критерії вибору і сортування записів, використовують Розширений фільтр.

Щоб створитирозширений фільтр, необхідно у режимі Таблиці виконати команду меню Records Þ Filter Þ Advanced Filter/Sort (Записи Þ Фильтр Þ Разширенный фильтр)

і у вікні розширеного фільтру задати умови вибору:

! перенести за допомогою мишки у бланк фільтру у рядок Field (Поле)всі поля, для яких буде сформовано умови відбору:

! у рядку Sort (Сортировка) встановити порядок сортування;

! у рядках Criteria (Условие отбора) та or (или) задати умови для та вибору записів. Умови, записані в одному рядку, будуть об’єднані логічним оператором і, умови, записані в різних рядках, об’єднуються логічним оператором або.

Наприклад, у результуючий набір наступного фільтру будуть включені записи про студентів, імена яких починаються на букву М, а по батькові закінчується на ч та про студентів, імена яких починаються на букву Б.

Розширений фільтр можна будувати лише для однієї таблиці; у результуючій таблиці завжди відображені всі стовпці.

4. Вирази в Access.

Виразу в Access складаються з операторів, констант, ідентифікаторів та функцій.

Константами є сталі величини, наприклад, 275, Економічна інформатика

Ідентифікатори – імена об’єктів у Access. Наприклад, [Оцінка] відповідає значенню поля Оцінка у поточному записі. Ідентифікаторами є також такі вбудовані поіменовані константи: True, False, Yes, No і Null.

Функції призначені для обчислення значення функції від заданого аргументу:

Int (number) – виділяє цілу частину числа, наприклад, Int (1233/11);

Date() формує поточну дату;

Now() формує поточну дату і час;

Time() визначає поточний час

Year (number) виділяє рік із значення поля, що містить дату, наприклад Year ([ДатаВлаштування]);

Month (number) виділяє місяць із значення поля, що містить дату;

Day (number) виділяє день тижня із значення поля, що містить дату;

Hour (number) виділяє годину із значення поля, що містить дату;

Minute (number) виділяє хвилину із значення поля, що містить дату;

Second (number) виділяє секунду із значення поля, що містить дату.

Оператори – знаки арифметичних операцій (+, –, *, /) та інші символи і абревіатури.

Для побудови виразів у Access виділяють такі категорії операторів: арифметичні, оператори присвоєння, логічні оператори, оператори конкатенації (об’єднання), ідентифікації та порівняння зі зразком.


2672094021461493.html
2672141015214846.html
    PR.RU™