Поняття комп’ютерної системи підприємства.

Одне із значень терміну "система" - це сукупність елементів, які працюють разом при виконанні завдання. Її різновидом є інформаційна система - організований набір елементів, що збирає, обробляє, передає, зберігає та надає дані. Інформаційна система складається із людей, обладнання, процесів, процедур, даних та операцій.

Кожна інформаційна система включає в себе наступні компоненти:

▬ структура системи - множина елементів системи і взаємозв'язків між ними, наприклад, організаційна і виробнича структура підприємства;

▬ функції кожного елемента системи. Приклад: управлінські функції -прийняття рішень в певних структурних підрозділах підприємства;

▬ вхід і вихід кожного елементу і системи в цілому. Приклад: матеріальні або інформаційні потоки, які надходять в систему або вводяться нею;

▬ мета і обмеження системи та її окремих елементів. Приклад: досягнення максимального прибутку; фінансові обмеження.

Комп'ютерна інформаційна система підприємства (КІСП) -сукупність економіко-математичних методів і моделей, технічних, програмних, технологічних засобів і рішень, а також спеціалістів, призначена для обробки інформації і прийняття управлінських рішень.

Інформаційні системи характеризуються наявністю функціональної і забезпечуючої частини, відповідно до декомпозиції системи на складові частини - підсистеми, що знаходяться у певних відносинах одна з одною. Множина таких відносин разом з елементами утворюють структуру інформаційної системи.

Комп'ютерні інформаційні системи відіграють значну роль на сучасних підприємствах. Вони безпосередньо впливають на планування і прийняття управлінських рішень, номенклатуру і технологію виготовлення та реалізації товарів і послуг.

Діяльність господарського суб'єкта базується на трьох компонентах: системі управління підприємством; його економічній системі і інформаційних технологіях. Центральною ланкою комп’ютерної інформаційної системи підприємства є бухгалтерська інформаційна система, де хронологічно і систематично накоплюються і оброблюються данні, пов’язані з обліком, контролем, плануванням, аналізом і регулюванням. На основы цых даних формуэться ынформацыя про роботу пыдприэмства, порівнюються фактичні показники і нормативні, формулюються глобальні і локальні напрями діяльності, розроблюються пропозиції по встановленню причин відхилень і коригуванню результатів, здійснюється прогнозування ефективності політики управління підприємством.
2674305237055721.html
2674424898563731.html
    PR.RU™