Стаття 244. Порушення законодавства про континентальний шельф України

1. Порушення законодавства про континентальний шельф України, що заподіяло істотну шкоду, а також невжиття особою, що відповідає за експлуатацію техно­логічних установок або інших джерел небезпеки в зоні безпеки, заходів для захисту живих організмів моря від дії шкідливих відходів або небезпечних випроміню­вань та енергії, якщо це створило небезпеку їх загибелі або загрожувало життю чи здоров'ю людей, - караються штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років, з конфіскацією всіх знарядь, якими користувалася винувата особа для вчинення злочину або без такої

2. Дослідження, розвідування, розробка природних багатств та інші роботи на континентальному шельфі України, які провадяться іноземцями, якщо це не передбачено договором між Україною і заінтересованою іноземною державою, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України або спеціальним дозволом, виданим у встановленому законом порядку, - караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, з конфіскацією обладнання.

Ст ст Ознаки складу злочину
Діяння Предмет Поте­рпший Нас­лідки Місце, час, спосіб, засоби, зна­ряддя, обставини, ситуація Суб'єкт Форма вини Мета, мотив, емоційний стан
ч.1ст.244 порушення законодавства про континентальний шельф України континенталь­ний шельф України - істотна шкода - - умисел або необере­жність до діяння, необережність до наслі-дків -
ч.1ст.244 невжиття заходів для захисту живих організмів моря від дії шкідливих відходів або небезпечних випромінювань та енергії живі організми моря - створення небезпеки заги­белі живих організмів мо­ря або життю чи здоров'ю людей - особа, що ві-д­повідає за експлуатацію технологічних установок або ін-ших джерел небезпеки в зоні безпеки умисел до діяння і до наслідків або не­обе-режність до діяння і до наслідків -
ч 2ст 244 дослідження, розвідування, розроб­ка природних багатств та інші робо­ти, не перед-бачені договором між Україною і заінтересованою інозем­ною державою або спеціальним дозволом природні ба­гатства ко-нти­нентального шель-фу - - місце - ко­нтине-нта­льний шельф України іноземець прямий умисел -

Стаття 245. Знищення або пошкодження лісових масивів

1. Знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць або інших таких насаджень вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом - караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.

Ст ст Ознаки складу злочину
Діяння Предмет Поте­рпший Нас­лідки Місце, час, спосіб, засоби, зна­ряддя, обставини, ситуація Суб'єкт Форма вини Мета, мотив, емоційний стан
ч.1ст.245 знищення або по-шкодження лісові масиви, зелені насадження навколо населених пунктів, вздовж залізниць або інші зелені насадження - знищення або пош-кодження спосіб - знищення або пошкод-ження вогнем чи інший загально-небезпечний - умисел до діяння і до наслідків -
ч.2 ст.245 те саме те саме - загибель людей, ма-сова загибель тварин або інші тяжкі наслідки те саме - умисел до діян­ня, необереж­ність до наслідків -


2676630771667970.html
2676701108120492.html
    PR.RU™